073-8515703wachttijden

Behandeling


Wij behandelen mensen die psychiatrische problemen hebben en/of ingrijpende gebeurtenissen in hun leven hebben meegemaakt en daardoor psychische klachten ervaren. Onze specialisatie is het behandelen van mensen van niet-Nederlandse afkomst. Zij voelen zich soms niet op hun gemak bij, of niet begrepen door, Nederlandse hulpverleners. Een cultuursensitieve aanpak staat daarom voorop.

Voor wie?


We helpen mensen met de volgende problemen/klachten:
 • Angst- en paniekstoornissen
 • Psychotrauma
 • Depressie
 • Systemische problemen
 • Stemmingsstoornissen
 • Persoonlijkheidsstoornissen

Behandeling is voor iedereen toegankelijk, behalve wanneer iemand onder de uitsluitingscriteria valt.

Wat doen we?


Psychologische behandeling
 • EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
 • Imaginaire exposure
 • Cognitieve gedragstherapie

Psychotherapie
 • Traumatherapie
 • Relatie-/systeemtherapie
 • Groepstherapie

Advisering en consultatie
 • Diagnostisch onderzoek

Download: Document met uitgebreide informatie.

Onze werkwijze

We leveren zorg op maat. Veel cliënten die naar ons verwezen worden hebben heftige of traumatische ervaringen meegemaakt. Samen met cliënt bepalen we de juiste behandelmethode. We sluiten zoveel mogelijk aan bij de cultuur en persoonlijke levenssituatie van de cliënt. Waar nodig betrekken we familie en/of andere mensen in het sociale netwerk bij de behandeling.

Door wie?

Het behandelteam bestaat uit BIG-geregistreerde professionals, zij worden ondersteund door verschillende andere disciplines. Alle medewerkers hebben ruime ervaring in de geestelijke gezondheidszorg. De meesten spreken naast Nederlands ook een andere taal.
Daarnaast investeren we ook in het verhogen van de kwaliteit van de hulpverlening door maandelijkse cliënten overleggen, intervisie en in- externe cursussen.

Samenwerking

We vinden het belangrijk dat er een goede wisselwerking is tussen de cliënt en onze behandelaar. Daarom houden we de lijnen kort: onze behandelaars werken nauw samen en verwijzen waar nodig door naar een gespecialiseerde collega ambulante begeleiding en/of dagbesteding. Osperon werkt daarnaast nauw samen met regionale vele andere professionals in de zorg (bijv. veilig thuis, Bureau Jeugdzorg, raad voor de kinderbescherming, huisartsen, gemeenten, onderwijsinstellingen enz.).

Bekostiging

Osperon biedt behandeling aan binnen de basis GGZ (BGGZ) en de gespecialiseerde GGZ (SGGZ)

Vergoeding zorgverzekeraarsBehandelingen (BGGZ en SGGZ) vallen onder de basisverzekering als er een verwijzing is vanuit de huisarts, medisch specialist. Zorgverzekeraars die een contract hebben met Osperon, vergoeden de behandeling volledig.
We zijn bij de meeste zorgverzekeraars gecontracteerd. Wij adviseren om van te voren bij de zorgverzekering na te gaan of Osperon gecontracteerd is. Wij adviseren om vooraf bij de zorgverzekeraar na te gaan of er een contract met Osperon is.

De cliënt moet altijd het wettelijk verplicht eigen risico betalen. Dit bedrag wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

Aanmeldprocedure


Huisartsen en medisch specialisten kunnen mensen aanmelden voor behandeling. Hiervoor hebben we een officiële verwijzing nodig. Aanmelden kan ook voor alleen diagnostiek (bijvoorbeeld een ‘second opinion’).

Nadat Osperon de aanmelding heeft ontvangen, krijgt cliënt een bevestiging van inschrijving. Nadat Osperon de aanmelding heeft ontvangen wordt de cliënt uitgenodigd voor een intakegesprek. Opvolgend wordt cliënt besproken in het Multidisciplinair Overleg waarna er een behandelaar wordt toegewezen. Na het intakegesprek wordt cliënt besproken in het multidisciplinair overleg waarna een behandelaar wordt toegewezen. De behandelaar stelt samen met de cliënt een behandelplan op. Dit plan kan tussentijds aangepast of bijgesteld worden.

Uitsluitingscriteria


Osperon biedt diverse behandelingen aan volwassenen, zowel in Basis GGZ als Specialistische GGZ. We vinden het erg belangrijk om de juiste zorg te leveren aan onze cliënten. Dit heeft tot gevolg dat we cliënten, die een specifieke zorgvraag hebben of een bepaald gedrag vertonen, niet altijd de juiste zorg kunnen bieden. Om deze reden hanteren we transparante uitsluitingscriteria.

Osperon kiest er bewust voor om in principe geen behandeling te bieden aan:
 • Mensen jonger dan 18 jaar. Via Osperon II zijn er mogelijkheden om begeleiding aan te bieden.
 • Mensen met een indicatie voor een klinische opname, welke verder reikt dan de aanwezige reguliere ambulante behandeling.
 • Mensen die te (intensief) crisisgevoelig zijn.
 • Mensen die medewerkers discrimineren/ bedreigen.
 • Mensen met seksueel ongewenste gedragingen die onveilig zijn voor de medewerkers.
 • Mensen die bekend zijn met een forensisch verplicht kader.
 • Mensen waarbij crimineel gedrag op de voorgrond staat en niet gemotiveerd zijn voor behandeling.
 • Mensen die lijden aan forse eetstoornissen.
 • Mensen die lijden aan dementie.
 • Mensen die ernstig psychotisch zijn.
 • Mensen met forse verslavingsproblematiek op de voorgrond.
 • Mensen met intimiderend gedrag naar anderen.
 • Mensen met forse agressieproblematiek, waar de cliënt niet bereid is aan te werken en dit een risico vormt voor medewerkers.

Verwijzers + aanmeldinglees verder ...

Bekostiging

Osperon biedt behandeling aan binnen de basis GGZ (BGGZ) en de gespecialiseerde GGZ (SGGZ)

Zorgprestatiemodel (ZPM)
Met ingang van 1 januari 2022 wordt de GGZ niet meer betaald vanuit de DBC-structuur, waarin GGZ-behandelingen aan het einde of na een jaar als traject werden afgerekend. Voortaan wordt er maandelijks zogenaamde Zorgprestaties gefactureerd aan de zorgverzekeraar. De tarieven hiervoor zijn vastgesteld door de NZa. Het tarief voor de zorgprestaties is afhankelijk van de functie van de behandelaar en de duur van het consult. Bij groepstherapie speelt daarnaast de groepsgrootte een rol.

Vergoeding zorgverzekeraars
Behandelingen (BGGZ en SGGZ) vallen onder de basisverzekering als er een verwijzing is door de huisarts, medisch specialist of specialist ouderengeneeskunde. Zorgverzekeraars die een contract hebben met Osperon, vergoeden de behandeling volledig. Met de meeste zorgverzekeraars is er een overeenkomst. Is er geen contract, dan worden meestal niet alle kosten vergoed. Wij adviseren om vooraf bij de zorgverzekeraar na te gaan of er een contract met Osperon is.

De cliënt moet altijd het wettelijk verplicht eigen risico betalen. Dit bedrag wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.
eigen bijdrage

Kwaliteitsstatuut


Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘curatieve GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht hun kwaliteitsstatuut openbaar te maken. In het kwaliteitsstatuut staat aangegeven wat zorgaanbieders in de ggz geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve ggz in het kader van de Zorgverzekeringswet te kunnen verlenen. Meer informatie hierover vindt u op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

Klik hier voor het kwaliteitsstatuut van Osperon

Leveringsvoorwaarden GGZ


Op al onze behandelingen zijn de algemene leveringsvoorwaarden (ALV) van GGZ Nederland van toepassing. In de algemene leveringsvoorwaarden ggz staat niet welke zorg u nodig heeft, maar wel waar Osperon en ook u zich aan moeten houden. Naast de voorwaarden geldt natuurlijk wat wettelijk is geregeld.

Bekijk de leveringsvoorwaarden

Cliëntenraad

Lees meer over cliëntenraad

lees meer ...