073-8515703wachttijden
Wij behandelen mensen die psychiatrische problemen hebben en/of ingrijpende gebeurtenissen in hun leven hebben meegemaakt en daardoor psychische klachten ervaren. Onze specialisatie is het behandelen van mensen van niet-Nederlandse afkomst. Zij voelen zich soms niet op hun gemak bij, of niet begrepen door, Nederlandse hulpverleners. Een cultuursensitieve aanpak staat daarom voorop.

Lees meer over Behandeling
Behandeling

Verwijzers + aanmeldinglees verder ...

Bekostiging

Osperon biedt behandeling aan binnen de basis GGZ (BGGZ) en de gespecialiseerde GGZ (SGGZ)

Zorgprestatiemodel (ZPM)
Met ingang van 1 januari 2022 wordt de GGZ niet meer betaald vanuit de DBC-structuur, waarin GGZ-behandelingen aan het einde of na een jaar als traject werden afgerekend. Voortaan wordt er maandelijks zogenaamde Zorgprestaties gefactureerd aan de zorgverzekeraar. De tarieven hiervoor zijn vastgesteld door de NZa. Het tarief voor de zorgprestaties is afhankelijk van de functie van de behandelaar en de duur van het consult. Bij groepstherapie speelt daarnaast de groepsgrootte een rol.

Vergoeding zorgverzekeraars
Behandelingen (BGGZ en SGGZ) vallen onder de basisverzekering als er een verwijzing is door de huisarts, medisch specialist of specialist ouderengeneeskunde. Zorgverzekeraars die een contract hebben met Osperon, vergoeden de behandeling volledig. Met de meeste zorgverzekeraars is er een overeenkomst. Is er geen contract, dan worden meestal niet alle kosten vergoed. Wij adviseren om vooraf bij de zorgverzekeraar na te gaan of er een contract met Osperon is.

De cliënt moet altijd het wettelijk verplicht eigen risico betalen. Dit bedrag wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.
eigen bijdrage

Kwaliteitsstatuut


Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘curatieve GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht hun kwaliteitsstatuut openbaar te maken. In het kwaliteitsstatuut staat aangegeven wat zorgaanbieders in de ggz geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve ggz in het kader van de Zorgverzekeringswet te kunnen verlenen. Meer informatie hierover vindt u op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

Klik hier voor het kwaliteitsstatuut van Osperon

Leveringsvoorwaarden GGZ


Op al onze behandelingen zijn de algemene leveringsvoorwaarden (ALV) van GGZ Nederland van toepassing. In de algemene leveringsvoorwaarden ggz staat niet welke zorg u nodig heeft, maar wel waar Osperon en ook u zich aan moeten houden. Naast de voorwaarden geldt natuurlijk wat wettelijk is geregeld.

Bekijk de leveringsvoorwaarden

Cliëntenraad

Lees meer over cliëntenraad

lees meer ...